Regulamin konkursu


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Covid19”.

2. Nagrody:
- strona internetowa
- profesjonalna oferta na stronę internetową
- rok prowadzenia księgowości firmy
- reklama na portalu Emito.net
- reklama w Radio Szkocja
*szczegóły nagród znajdują się na końcu regulaminu

3. Wyłonienie zwycięzców, kryterium oceny:Oceny zgłoszeń dokonuje komisja konkursowa w składzie 4 osobowym. Kryteriami wyboru są:
- czy Twoja firma wpływa pozytywnie na życie innych

4. Warunki i zasady uczestnictwa:
- W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie biznesy prowadzone w UK.
- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, ogłoszeniem wyników oraz wydaniem nagrody.
- Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
- Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Lovemyweb.net do dnia 10 kwietnia.
- Laureaci konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie ich zgłoszenia do konkursu (za wyjątkiem adresu email) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników.
- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora praw do rozpowszechniania materiałów związanych z realizacją nagrody, ich ekspozycji w portfolio lub wykorzystania w celach marketingowych.

5. Postanowienia końcowe.
- Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
- Zgłaszając projekt do konkursu uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia na łamach następujących stron: Lovemyweb, Taxone, Emito. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną.